Czy da się zmienić studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego? Sprawdź, jeśli planujesz budowę!

Jednym z dokumentów planistycznych stanowiących akt polityki przestrzennej gminy jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest ono kompleksowym dokumentem dotyczącym zagospodarowania przestrzennego w gminie, wskazującym kierunki jej rozwoju w oparciu o ocenę uwarunkowań przestrzennych, demograficzno społecznych, kulturowych, przyrodniczych oraz komunikacyjno infrastrukturanych. Pomimo, iż studium nie jest aktem prawa miejscowego, zobowiązuje władze gminy do realizacji określonej w nim polityki przestrzennej. Na jego podstawie tworzony jest dokument bardziej szczegółowy – plan miejscowy, który w żadnym wypadku nie może naruszać ustaleń studium. Przeznaczenie danego terenu w planie musi odpowiadać przeznaczeniu wskazanemu  w studium. Jeżeli taka niezgodność ma miejsce, właściciele działek mają prawo do roszczeń. Co jednak, gdy chcą oni zmienić funkcję określoną dla działki w  studium?

Decyzja o warunkach zabudowy

W przypadku, gdy nie opracowano jeszcze planu miejscowego dla konkretnej działki i jej kierunkowe przeznaczenie określone jest jedynie przez studium, istnieje możliwość pominięcia jego ustaleń. Można nie wnosić o zmianę studium, wybierając inną drogę postępowania poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek o wydanie takiego dokumentu powinien zawierać rzetelny opis planowanego sposobu zagospodarowania działki, według określonych wymogów. Przy takim wariancie postępowania planowane przez nas zagospodarowanie działki nie musi odpowiadać ustaleniom  studium. Pozytywne rozpatrzenie wniosku uzależnione jest między innymi od tego, czy działka ma dostęp do drogi publicznej, istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, czy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ponadto planowane przeznaczenie musi uwzględniać zasadę dobrego sąsiedztwa.

Opracowywanie studium

Gminy co kilka lat z własnej inicjatywy dokonują aktualizacji i zmian studium, najczęściej jest to wynikiem dużej ilości wniosków mieszkańców o zmianę dotychczasowego przeznaczenia działki. Bardzo ważne jest więc, aby śledzić prace nad dokumentami planistycznymi. Urząd ma obowiązek poinformować o przystąpieniu do prac nad projektem studium w sposób zwyczajowo przyjęty, a wówczas, w wyznaczonym terminie, należy ponownie złożyć wniosek dotyczący  zagospodarowania działki aby został on formalnie ujęty w procedurze. Organ ma obowiązek rozpatrzyć każdy wniosek. Z projektem sporządzonego studium możemy się zapoznać podczas jego wyłożenia do publicznego wglądu, organizowane są wówczas specjalne dyskusje nad rozwiązaniami przyjętymi w studium. Śledząc procedurę sporządzania studium możemy zapobiec jego niekorzystnym dla nas rozwiązaniom a działania te możemy prowadzić jednocześnie ze składaniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.   Jest to istotne, ponieważ w przypadku sporządzania planu miejscowego obejmującego naszą działkę studium jest wiążące a wydana decyzja o warunkach zabudowy nie.

Źródło: Budplan.net