Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji – dlaczego warto mieć wsparcie radcy prawnego?

Konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami jest czymś naturalnym w gospodarce wolnorynkowej. W przeciwnym razie rynek przestaje poprawnie funkcjonować. Jednakże nieograniczona swoboda konkurencji może prowadzić do niebezpiecznych zjawisk. Zadaniem ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest regulowanie obrotu pomiędzy podmiotami gospodarczymi, aby nie przekraczały one przyjętych norm. Mimo to może zdarzyć się, że napotkamy przedsiębiorców, którzy dopuszczają się czynów nieuczciwej konkurencji. W takiej sytuacji konieczne jest zazwyczaj wstąpienie na drogę sądową. Z pewnością pomocne będą wtedy wiedza i umiejętności doświadczonych radców prawnych.

Co kwalifikuje się jako czyny nieuczciwej konkurencji?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiuje ją jako wszelkie działania sprzeczne z dobrymi obyczajami lub prawem, które zagrażają interesowi klienta lub przedsiębiorcy. Chodzi między innymi o wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa lub oferowanych towarów oraz usług. Nieuczciwa reklama, naśladownictwo produktów oraz niezarejestrowana działalność gospodarcza – tego typu działania negatywnie mają wpływ na wyniki przedsiębiorców, którzy przestrzegają obowiązujących przepisów. Do nieuczciwej konkurencji zalicza się także organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym bądź tworzenie systemu sprzedaży lawinowej. Zakazane są wszelkie działania, które utrudniają dostęp do rynku innym podmiotom gospodarczym. Katalog czynności stanowiących nieuczciwą konkurencję nie jest zamknięty. Dołączyć do niego mogą wszelkie działania, które spełniają warunki określone w art. 3 ust. 1. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jakich roszczeń można dochodzić w przypadku nieuczciwej konkurencji?

W zależności od formy nieuczciwej konkurencji, której doświadczyliśmy, możemy dochodzić roszczeń cywilnoprawnych lub karnoprawnych. Egzekwowanie takich wykroczeń nie jest możliwe bez wniosku podmiotu poszkodowanego. Podczas przygotowywanie pozwu należy zamieścić w nim wszystkie istotne informacje. Mamy tu na myśli między innymi dokładny opis działalności podmiotu oraz udokumentowanie jego działań, które mieszczą się w definicji nieuczciwej konkurencji. Jako osoba poszkodowana, możemy żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, naprawy wyrządzonych szkód lub wydania korzyści, które zostały bezpodstawnie uzyskane. Warto pamiętać, że po upływie 3 lat, roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu. Czasami uzasadnione jest dochodzenie na drodze sądowej roszczeń o charakterze karnoprawnym. Doskonałym przykładem jest przypadek, w którym ujawniona została tajemnica przedsiębiorstwa. W sytuacji gdy takie działanie wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, osoba, która dopuściła się tego czynu, może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia dla okres do 2 lat.

Do czego przyda nam się wsparcie radcy prawnego?

Niezależnie od charakteru roszczeń, konieczne jest wstąpienie na drogę sądową. Taki proces zazwyczaj jest nie tylko skomplikowany, ale również czasochłonny. Nie każdy przedsiębiorca posiada odpowiednią wiedzę, aby efektywnie dochodzić swoich praw. Jeszcze mniejszy jest odsetek osób, które mają czas, aby stawiać się na każdą rozprawę sądową. Konieczne jest przecież zajmowanie się codzienną działalnością gospodarczą naszej firmy. Najwięcej problemów z nieuczciwą konkurencją mają małe i średnie firmy, których nie stać na posiadanie własnego działu prawnego. Z badania D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej wykonanego we ścisłej współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych wynika, że zaledwie 8,6% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) posiada taki dział. Dla takich podmiotów optymalnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z kancelarią radców prawnych, która specjalizuje się w zakresie prawa ochrony konkurencji. Zadaniem radcy prawnego jest także reprezentowanie nas przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) lub Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.